Ing. Eva Rendková

Odborný pracovník

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Ekonomickej univerzite v roku 2001. Podnikovo hospodárska fakulta v Košiciach študijný odbor Marketing a management podniku. Už počas vysokoškolského štúdia pracovala na pozícii junior účtovník. Po skončení štúdia pracovala na pozícii senior účtovníčky v účtovných a  obchodných spoločnostiach. Má praktické zručnosti s vedením účtovníctva. Pre našu spoločnosť pracuje od roku 2021 ako externý odborný pracovník dodávateľským spôsobom.

V spoločnosti pracuje od roku 2021.

Ing. Andrea Máthéová

Asistent audítora

Vysokoškolské štúdium absolvovala na UMB Banská Bystrica v roku 2020 Ekonomická fakulta študijný odbor Ekonomika a manažment. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala niekoľko zahraničných pobytov. Už počas štúdia pracovala v obchodných spoločnostiach a má praktické zručnosti s vedením tímu. Na základe úspešne vykonaného vstupného testu je od roku 2020 evidovaná v SKAU ako asistent audítora. Pre našu spoločnosť pracuje od roku 2020 v riadnom pracovnom pomere.

Ing. Zuzana Oceľová

Daňový poradca a asistent audítora

Asistent audítora v spoločnosti od roku 2018, daňový poradca od roku 2021.

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Ekonomickej univerzite v roku 2010 Národohospodárska fakulta študijný odbor Verejná správa a regionálny rozvoj. Počas vysokoškolského štúdia pracovala v niekoľkých obchodných spoločnostiach a má praktické zručnosti s vedením účtovníctva a daňovou praxou. Na základe úspešne vykonaného vstupného testu je od roku 2018 evidovaná v SKAU ako asistent audítora. V roku 2020 úspešne absolvovala skúšky daňového poradcu a je členom SKDP. Pre našu spoločnosť pracuje od roku 2018 v riadnom pracovnom pomere.

PhDr. Marcela Jašková

Výkonný riaditeľ

Absolvovala štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku, odbor manažment, kde v roku 2011 získala titul Mgr. Vzdelanie si rozšírila rigoróznou skúškou a v roku 2013 získala titul Doktor filozofie. Ako ekonóm, manažér financií, finančný analytik pôsobila v rôznych obchodných spoločnostiach, kde nadobudla 25 ročnú prax. Naposledy pôsobila vo Verejnej správe, kde získala praktické skúsenosti s vedením ekonomiky
mesta, jeho rozpočtových a príspevkových organizácii a tvorbou rozpočtov.

Pôsobí ako hlavná kontrolórka obce. Osem rokov sa popri práci venuje vzdelávacej činnosti ako lektorka kurzov účtovníctva. Štúdium pedagogického minima ukončila v roku 2015 na Žilinskej univerzite. Je držiteľkou certifikátu Bilančný účtovník 2. stupeň vydaného Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov v Bratislave.

Pre spoločnosť Stopercentná účtovná s.r.o. , pracuje od roku 2021.

Ing. Eva Gonšenicová, CA

Audítor, asistent daňového poradcu

Audítor Slovenskej komory audítorov od roku 2014, asistent daňového poradcu Slovenskej komory daňových poradcov SKDP od roku 2007. Od roku 2017 do roku 2020 bola kontrolórkou kvality SKAU. Od roku 2020 je členkou Dozornej rady Slovenskej komory audítorov.

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Ekonomickej univerzite v roku 1995 Fakulta hospodárskych informácií študijný odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Počas vysokoškolského štúdia pracovala v spoločnosti KPMG Slovensko. Neskôr vykonávala odbornú prax v spoločnosti HZ Prievidza asociovanej v medzinárodnej sieti audítorských spoločnosti PKF a vo Všeobecnej úverovej banke. Pre spoločnosť Stopercentná daňová, k. s. pracuje od roku 2007 v riadnom pracovnom pomere. Má rozsiahle skúsenosti s auditmi subjektov verejného sektora.

Ing. Dagmar Maguthová, MBA

Stopercentná účtovná s. r. o.

Absolventka Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov v roku 1995. V rokoch 1995 – 1999 pracovala v spoločnosti HZ Prievidza asociovanej v medzinárodnej sieti audítorských spoločnosti PKF. Od roku 1997 je vedená v zozname asistentov daňového poradcu Slovenskej komory
daňových poradcov SKDP.

 V roku 1999 založila spoločnosť Stopercentná účtovná s. r. o., ktorá sa špecializuje na poskytovanie služieb externého účtovníctva.  Je absolventkou ekonomickej školy ESCP-EAP Europäische Wirtschaftshochschule v Berlíne projekt CeMBA v roku 2007. Taktiež je štipendistkou nadácie Hertie Stiftung pre projekty CeMBA a špecializovaný jazykový kurz EU – Haushalt Goetheto inštitútu vo Frankfurte.

Certifikovaný účtovník 3. (najvyššieho) stupňa od roku 2009. Hovorí nemecky a rusky.

Ing. Dana Droppová, PhD., CA

Stopercentná daňová, s. r. o.

Audítor Slovenskej komory audítorov SKAU od roku 1999, daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov SKDP od roku 1997, certifikát ACCA (medzinárodnej účtovníckej organizácie) DipIFR získala v roku 2003. V roku 2015 sa stala členkou prezídia Slovenskej komory daňových poradcov. V roku 2018 bola do prezídia SKDP opätovne zvolená a pracuje v tejto pozícii aj v súčasnosti.

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Vysokej škole ekonomickej, Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví v roku 1989. V rokoch 1994 – 1997 pracovala v spoločnosti HZ Prievidza asociovanej v medzinárodnej sieti audítorských spoločnosti PKF. V rokoch 2005 – 2009 bola expertom Slovenskej komory audítorov pre oblasť účtovníctva verejného sektora. V roku 1999 založila spoločnosť Stopercentná účtovná, s. r. o., ktorá dnes patrí medzi lídrov v segmente externého účtovníctva a ekonomického poradenstva pre oblasť Severného Slovenska. Od roku 2000 založila spoločnosť Stopercentná daňová, k. s., ktorá okamžite po založení získala licenciu pre vykonávanie audítorských a daňovo poradenských služieb.

V auguste 2012 úspešne obhájila na Fakulta hospodárskych informácií Ekonomickej univerzity Bratislava dizertačnú prácu a získala titul Philosophiae doctor. Má rozsiahle skúsenosti s auditmi obchodných spoločností a zastupovaním klientov počas výkonu daňovej kontroly. Pre našu spoločnosť pracuje od roku 2000 v riadnom pracovnom pomere.

Podvojné účtovníctvo