Kontakt:
Stopercentná daňová, kom. spol.
M. Pišúta 937/14
031 01 L. Mikuláš

Telefón:
+421445524151
+421908939290

Email:
dana.droppova@stopercentna.sk

Stopercentná účtovná, s. r. o.
M. Pišúta 937/14
031 01 L. Mikuláš

Telefón:
+421445524151
+421908939290

Email:
dagmar.maguthova@stopercentna.sk

Správa o transparentnosti v súlade s § 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu za obdobie od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017

Úvod

Audítorská spoločnosť Stopercentná daňová, kom. spol. so sídlom M. Pišúta 937/14, 031 01 L. Mikuláš, číslo licencie SKAU 233, predkladá verejnosti túto správu o transparentnosti za hospodársky rok od 1. októbra 2016 do 30. septembra 2017 v zmysle § 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu (ďalej len „zákon o audite“) pretože v predmetnom hospodárskom roku vykonávala štatutárny audit účtovnej závierky (individuálnej alebo konsolidovanej) aj u subjektov verejného záujmu. V tejto správe o transparentnosti jednoznačne deklarujeme, že máme zavedený vnútorný systém kontroly kvality, ktorý umožňuje primerané uistenie, že naša spoločnosť spĺňa požiadavky odborných štandardov, regulačné a právne požiadavky, ktoré zabezpečujú, že správy audítora, ktoré vydá naša spoločnosť sú primerané.

Všetky informácie uvedené v tejto správe sa vzťahujú na situáciu audítorskej spoločnosti k 30. septembru 2017, pokiaľ nie je uvedené inak.

Právna forma a vlastníctvo

Stopercentná daňová, kom. spol. (ďalej aj „audítorská spoločnosť“) je komanditná spoločnosť založená podľa slovenského právneho poriadku, so sídlom: M. Pišúta 937/14, 031 01 L. Mikuláš, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline vložka číslo: 10053/L. K dátumu vydania tejto správy sú majetkové a hlasovacie práva rozdelené medzi spoločníkov nasledovne:

Komplementár Stopercentná, s. r. o., so sídlom Bernolákova 1168/5, 031 01 L. Mikuláš, IČO 47 352 655, zastúpená konateľom Ing. Danou Droppovou vlastní 25 % majetkových a hlasovacích práv;

Komanditista Ing. Dana Droppová, CA, číslo audítorskej licencie SKAU 769 vlastní 75 % majetkových a hlasovacích práv.

Štatutárnym orgánom audítorskej spoločnosti je konateľ komplementára - Ing. Dana Droppová, CA zapísaný v zozname audítorov vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu v Slovenskej republike („Úrad“) v zmysle zákona o audítoroch.

Sieť

Audítorská spoločnosť nie je členom siete, zoskupenia audítorov a audítorských spoločností.

Štruktúra riadenia audítorskej spoločnosti

Audítorskú spoločnosť riadi štatutárny orgán spoločnosti. Organizuje a koordinuje výkon auditu v auditovaných subjektoch v súlade s medzinárodnými usmerneniami pre audit, uisťovacie služby a etiku a s nimi súvisiacimi vyhláseniami a predpismi vzťahujúcimi sa na výkon auditu za podmienok ustanovených zákonom o audite. Konateľ nesie zodpovednosť za celkovú stratégiu audítorskej spoločnosti, za určenie audítorského prístupu, riadenie rizík, kontrolu kvality, kontrolu dodržiavania zásad etického kódexu, za zostavenie účtovnej závierky audítorskej spoločnosti a za jej celkové riadenie.

Konateľ, ktorý je zapísaný v zozname audítorov vedenom na Úrade: Ing. Dana Droppová, CA licencia č. 769.

Vnútorný systém zabezpečenia kvality

Audítorská spoločnosť uplatňuje vnútorný systém zabezpečenia kvality. Tento systém zahŕňa zásady a postupy, ktoré riešia zodpovednosti za riadenie systému zabezpečenia kvality v rámci audítorskej spoločnosti, etické požiadavky, akceptáciu a pokračovanie vo vzťahu s klientom, akceptáciu a pokračovanie projektu, ľudské zdroje, realizáciu projektov a monitorovanie. Súčasťou systému je aj kvalita riadenia rizík. Podrobnejšie je vnútorný systém kvality popísaný v interných normách audítorskej spoločnosti.

Vyhlásenie štatutárneho orgánu

Štatutárny orgán audítorskej spoločnosti sa ubezpečil, že vnútorný systém kontroly zabezpečenia kvality účinne poskytuje primerané ubezpečenie, že audítorská spoločnosť a jej pracovníci dodržiavajú platné odborné štandardy a regulačné a zákonné požiadavky, a že vydané audítorské správy boli vypracované v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami vydanými IFAC a Etickým kódexom vydaným SKAU a primerane zodpovedajú okolnostiam.

Dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality uskutočnenej SKAU alebo UDVA

Posledná previerka zabezpečenia kvality audítorskej spoločnosti, ktorú vykonala SKAU, bola uskutočnená 13. novembra 2014.

Zoznam subjektov verejného záujmu, v ktorých audítorská spoločnosť v účtovnom období uskutočnila audit podľa zákona o audítoroch

subjekt verejného záujmu sídlo subjektu druh zákazky
Obec Stankovany (IČO 00 315 761) 034 92 Stankovany 133 Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015

Vyhlásenie o postupoch audítorskej spoločnosti na zabezpečenie nezávislosti

Audítorská spoločnosť v súlade s požiadavkami na nezávislosť platnými pre zákazku auditu získava informácie s cieľom identifikovať a vyhodnotiť okolnosti, ktoré nezávislosť ohrozujú, prijíma opatrenia na elimináciu ohrozenia nezávislosti zákazky na audit a zdokumentuje závery o nezávislosti vrátane všetkých relevantných dôkazov.

Vyhlásenie o sústavnom vzdelávaní

Audítorská spoločnosť zabezpečuje vzdelávanie audítorov a asistentov audítorov prostredníctvom vzdelávacích aktivít organizovaných SKAU, iných profesných a vzdelávacích organizácií, ako aj interne. Vzdelávanie sa uskutočňuje v súlade s plánom vzdelávania, ktorý akceptuje požiadavky vyplývajúce z vývoja jednotlivých oblastí profesie.

Finančné informácie

Celkové tržby audítorskej spoločnosti za hospodársky rok od 1. októbra 2016 do 30. septembra 2017 predstavovali sumu 133 765 EUR, z toho tržby za audítorské služby 72 760 EUR a tržby za ostatné služby 61.005 EUR.

Základ pre odmeňovanie partnerov

Partner, ktorý je zároveň štatutárnym orgánom spoločnosti, poberá pravidelnú odmenu. Spoločníkom prináleží podiel na zisku v súlade so spoločenskou zmluvou.

L. Mikuláš, 22. december 2017

Stopercentná daňová, kom. spol.
Ing. Dana Droppová, CA
Partner audítorskej spoločnosti
Licencia SKAU 769