Podvojné účtovníctvo

  Ing. Dana Droppová, PhD., CA

  Stopercentná daňová, s. r. o.

  Audítor Slovenskej komory audítorov SKAU od roku 1999, daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov SKDP od roku 1997, certifikát ACCA (medzinárodnej účtovníckej organizácie) DipIFR získala v roku 2003. V roku 2015 sa stala členkou prezídia Slovenskej komory daňových poradcov. V roku 2018 bola do prezídia SKDP opätovne zvolená a pracuje v tejto pozícii aj v súčasnosti.

  Vysokoškolské štúdium absolvovala na Vysokej škole ekonomickej, Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví v roku 1989. V rokoch 1994 – 1997 pracovala v spoločnosti HZ Prievidza asociovanej v medzinárodnej sieti audítorských spoločnosti PKF. V rokoch 2005 – 2009 bola expertom Slovenskej komory audítorov pre oblasť účtovníctva verejného sektora. V roku 1999 založila spoločnosť Stopercentná účtovná, s. r. o., ktorá dnes patrí medzi lídrov v segmente externého účtovníctva a ekonomického poradenstva pre oblasť Severného Slovenska. Od roku 2000 založila spoločnosť Stopercentná daňová, k. s., ktorá okamžite po založení získala licenciu pre vykonávanie audítorských a daňovo poradenských služieb.

  V auguste 2012 úspešne obhájila na Fakulta hospodárskych informácií Ekonomickej univerzity Bratislava dizertačnú prácu a získala titul Philosophiae doctor. Má rozsiahle skúsenosti s auditmi obchodných spoločností a zastupovaním klientov počas výkonu daňovej kontroly. Pre našu spoločnosť pracuje od roku 2000 v riadnom pracovnom pomere.

  Ing. Dagmar Maguthová, MBA

  Stopercentná účtovná s. r. o.

  Absolventka Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky
  dopravy a spojov v roku 1995. V rokoch 1995 – 1999 pracovala v spoločnosti HZ Prievidza asociovanej v medzinárodnej sieti audítorských spoločnosti PKF. Od roku 1997 je vedená v zozname asistentov daňového poradcu Slovenskej komory
  daňových poradcov SKDP.

   V roku 1999 založila spoločnosť Stopercentná účtovná s. r. o., ktorá sa špecializuje na poskytovanie služieb externého účtovníctva.  Je absolventkou ekonomickej školy ESCP-EAP Europäische Wirtschaftshochschule v Berlíne projekt CeMBA v roku 2007. Taktiež je štipendistkou nadácie Hertie Stiftung pre projekty CeMBA a špecializovaný jazykový kurz EU – Haushalt Goetheto inštitútu vo Frankfurte.

  Certifikovaný účtovník 3. (najvyššieho) stupňa od roku 2009. Hovorí nemecky a rusky.

  Ing. Eva Gonšenicová, CA

  Audítor, asistent daňového poradcu

  Audítor Slovenskej komory audítorov od roku 2014, asistent daňového poradcu Slovenskej komory daňových poradcov SKDP od roku 2007. Od roku 2017 do roku 2020 bola kontrolórkou kvality SKAU. Od roku 2020 je členkou Dozornej rady Slovenskej komory audítorov.

  Vysokoškolské štúdium absolvovala na Ekonomickej univerzite v roku 1995 Fakulta hospodárskych informácií študijný odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Počas vysokoškolského štúdia pracovala v spoločnosti KPMG Slovensko. Neskôr vykonávala odbornú prax v spoločnosti HZ Prievidza asociovanej v medzinárodnej sieti audítorských spoločnosti PKF a vo Všeobecnej úverovej banke. Pre spoločnosť Stopercentná daňová, k. s. pracuje od roku 2007 v riadnom pracovnom pomere. Má rozsiahle skúsenosti s auditmi subjektov verejného sektora.

  PhDr. Marcela Jašková

  Výkonný riaditeľ

  Absolvovala štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku, odbor manažment, kde v roku 2011 získala titul Mgr. Vzdelanie si rozšírila rigoróznou skúškou a v roku 2013 získala titul Doktor filozofie. Ako ekonóm, manažér financií, finančný analytik pôsobila v rôznych obchodných spoločnostiach, kde nadobudla 25 ročnú prax. Naposledy pôsobila vo Verejnej správe, kde získala praktické skúsenosti s vedením ekonomiky
  mesta, jeho rozpočtových a príspevkových organizácii a tvorbou rozpočtov.

  Pôsobí ako hlavná kontrolórka obce. Osem rokov sa popri práci venuje vzdelávacej činnosti ako lektorka kurzov účtovníctva. Štúdium pedagogického minima ukončila v roku 2015 na Žilinskej univerzite. Je držiteľkou certifikátu Bilančný účtovník 2. stupeň vydaného Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov v Bratislave.

  Pre spoločnosť Stopercentná účtovná s.r.o. , pracuje od roku 2021.

  Ing. Zuzana Oceľová

  Daňový poradca a asistent audítora

  Asistent audítora v spoločnosti od roku 2018, daňový poradca od roku 2021.

  Vysokoškolské štúdium absolvovala na Ekonomickej univerzite v roku 2010 Národohospodárska fakulta študijný odbor Verejná správa a regionálny rozvoj. Počas vysokoškolského štúdia pracovala v niekoľkých obchodných spoločnostiach a má praktické zručnosti s vedením účtovníctva a daňovou praxou. Na základe úspešne vykonaného vstupného testu je od roku 2018 evidovaná v SKAU ako asistent audítora. V roku 2020 úspešne absolvovala skúšky daňového poradcu a je členom SKDP. Pre našu spoločnosť pracuje od roku 2018 v riadnom pracovnom pomere.

  Ing. Andrea Máthéová

  Asistent audítora

  Vysokoškolské štúdium absolvovala na UMB Banská Bystrica v roku 2020 Ekonomická fakulta študijný odbor Ekonomika a manažment. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala niekoľko zahraničných pobytov. Už počas štúdia pracovala v obchodných spoločnostiach a má praktické zručnosti s vedením tímu. Na základe úspešne vykonaného vstupného testu je od roku 2020 evidovaná v SKAU ako asistent audítora. Pre našu spoločnosť pracuje od roku 2020 v riadnom pracovnom pomere.

  Ing. Eva Rendková

  Odborný pracovník

  Vysokoškolské štúdium absolvovala na Ekonomickej univerzite v roku 2001. Podnikovo hospodárska fakulta v Košiciach študijný odbor Marketing a management podniku. Už počas vysokoškolského štúdia pracovala na pozícii junior účtovník. Po skončení štúdia pracovala na pozícii senior účtovníčky v účtovných a  obchodných spoločnostiach. Má praktické zručnosti s vedením účtovníctva. Pre našu spoločnosť pracuje od roku 2021 ako externý odborný pracovník dodávateľským spôsobom.

  V spoločnosti pracuje od roku 2021.

  Ing. Dana Droppová, PhD., CA

  Stopercentná daňová, s. r. o.

  Wirtschaftsprüferin der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer (SKAU) seit 1999, Steuerberaterin der Slowakischen Steuerberaterkammer (SKDP) seit 1997, 2003 erhielt sie das DipIFR-Zertifikat der ACCA (Internationale Buchhaltungsorganisation). Dana wurde 2015 Mitglied des Präsidiums der Slowakischen Steuerberaterkammer. 2018 wurde sie erneut in das SKDP-Präsidium gewählt und bekleidet dieses Amt bis heute. 

  Dana graduierte 1989 an der Wirtschaftsuniversität, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Management der Fertigungsindustrie. In den Jahren 1994–1997 arbeitete sie bei der Gesellschaft HZ Prievidza, die dem internationalen Netzwerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften PKF angehört. In den Jahren 2005–2009 war sie Expertin der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer im Bereich Rechnungswesen des öffentlichen Sektors. 1999 gründete Dana das Unternehmen Stopercentná účtovná, s. r. o., die heute zu den führenden Unternehmen im Bereich der externen Buchhaltung und Wirtschaftsberatung in der Nordslowakei gehört. 2000 gründete sie das Unternehmen Stopercentná daňová, k. s., die unmittelbar nach ihrer Gründung die Zulassung zur Erbringung von Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsleistungen erhielt. Im August 2012 verteidigte Dana erfolgreich ihr Dissertationsarbeit an der Fakultät für Wirtschaftsinformatik der Wirtschaftsuniversität Bratislava und erhielt den Titel von Philosophiae Doctor. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Prüfung von Handelsunternehmen und der Vertretung von Mandanten bei Betriebsprüfungen. Dana ist seit 2000 in einem regulären Arbeitsverhältnis für unser Unternehmen tätig.

  Ing. Dagmar Maguthová, MBA

  Stopercentná účtovná s. r. o.

  Dagmar graduierte 1995 an der Universität für Verkehr und Kommunikation in Žilina, Fakultät für Betrieb und Wirtschaft des Verkehrs und der Kommunikation. In den Jahren 1995–1999 arbeitete sie bei der Gesellschaft HZ Prievidza, die dem internationalen Netzwerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften PKF angehört.

   Seit 1997 steht sie in der Liste der Steuerberaterassistenten der Slowakischen Steuerberaterkammer (SKDP). 1999 gründete Dagmar das Unternehmen Stopercentná účtovná, s. r. o., die auf externes Rechnungswesen spezialisiert. 

  Dagmar schloss 2007 das CeMBA-Projekt an der ESCP-EAP Europäische Wirtschaftshochschule in Berlin ab. Außerdem ist sie Stipendiatin der Hertie Stiftung für die CeMBA-Projekte und absolvierte einen spezialisierten EU-Sprachkurs am Haushalt Goethe- Institut in Frankfurt. Dagmar ist seit 2009 Wirtschaftsprüferin des 3. (höchster) Grades. Sie spricht Deutsch und Russisch.

  Ing. Eva Rendková

  Spezialisierte Partnerin

  Eva schloss 2021 ihr Universitätsstudium an der Wirtschaftsuniversität in Košice, Fakultät für Betriebswirtschaftslehre ab. Ihre Studienrichtungen waren Marketing und Unternehmensführung. Bereits während ihres Studiums arbeitete sie als Junior Buchhalterin. Nach dem Abschluss ihres Studiums arbeitete Eva als leitende Buchhalterin bei mehreren Buchhaltungs- und Handelsunternehmen. Sie verfügt über praktische Buchhaltungskenntnisse.

  Eva ist seit 2021 als externe spezialisierte Partnerin für unser Unternehmen tätig.

  Ing. Andrea Máthéová

  Wirtschaftsprüferassistentin

  Andrea schloss 2020 ihr Universitätsstudium an der Matej Bel Universität in Banská Bystrica, Fakultät für WirtschaftswissenschAndrea schloss 2020 ihr Universitätsstudium an der Matej Bel Universität in Banská Bystrica, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ab. Ihre Studienrichtungen waren Wirtschaft und Management. Während ihres Studiums nahm Andrea an mehreren Auslandsstudienprogrammen teil und arbeitete für eine Reihe von Handelsunternehmen. Sie hat auch Erfahrung in der Teamführung. Nachdem sie die Aufnahmeprüfung bestanden hatte, wurde Andrea 2020 als Wirtschaftsprüferassistentin bei der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer (SKAU) registriert. Andrea ist seit 2020 in einem regulären Arbeitsverhältnis für unser Unternehmen tätig.aften ab. Ihre Studienrichtungen waren Wirtschaft und Management. Während ihres Studiums nahm Andrea an mehreren Auslandsstudienprogrammen teil und arbeitete für eine Reihe von Handelsunternehmen. Sie hat auch Erfahrung in der Teamführung. Nachdem sie die Aufnahmeprüfung bestanden hatte, wurde Andrea 2020 als Wirtschaftsprüferassistentin bei der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer (SKAU) registriert. 

  Andrea ist seit 2020 in einem regulären Arbeitsverhältnis für unser Unternehmen tätig.

  PhDr. Marcela Jašková

  Exekutivdirektorin

  Marcela schloss 2011 ihr MA-Studium an der Katholischen Universität in Ružomberok ab, wo sie Management studierte. Sie erweiterte ihre Ausbildung mit einer Doktorprüfung und 2013 erhielt sie den Titel eines Doktors der Philosophie. Als Wirtschaftlerin, Finanzmanagerin und Finanzanalystin arbeitete sie in verschiedenen Handelsunternehmen, wo sie 25 Jahre Erfahrung sammelte. Zuletzt arbeitete Marcela in der öffentlichen Verwaltung, wo sie praktische Erfahrungen in der Führung der Wirtschaft der Stadt, Stadthaushalt, Beitragsorganisationen und der Erstellung von Haushalten sammelte. Sie ist als Hauptkontrolleurin der Gemeinde tätig. Darüber hinaus interessiert sie sich für Bildung und unterrichtet seit acht Jahren Buchhaltungskurse. Marcela schloss 2015 ihr pädagogisches Minimum an der Universität Žilina ab. Sie besitzt das Zertifikat Bilanzbuchhalterin des 2. Grades, ausgestellt von der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer in Bratislava.

  Marcela ist seit 2021 in unserem Unternehmen Stopercentná účtovná s.r.o. tätig.

  Ing. Zuzana Oceľová

  Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferassistentin

  Wirtschaftsprüferassistentin in unserem Unternehmen seit 2018 und Steuerberaterin seit 2020.

  Zuzana schloss 2010 ihr Studium an der Wirtschaftsuniversität, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, ab. Ihr Studienrichtung war Wirtschaftspolitik. Noch während ihres Studiums arbeitete sie in mehreren Handelsunternehmen und sammelte praktische Erfahrungen in der Buchhaltung und Steuern. Zuzana hat 2018 den Aufnahmetest bei der Slowakische Wirtschaftsprüferkammer (SKAU) bestanden und ist seither dort als Wirtschaftsprüferassistent registriert. 2020 legte sie erfolgreich die Steuerberaterprüfung ab und ist Mitglied der Slowakischen Steuerberaterkammer (SKDP). Zuzana ist seit 2018 in einem regulären Arbeitsverhältnis für unser Unternehmen tätig.

  Ing. Andrea Máthéová

  Wirtschaftsprüferassistentin

  Andrea schloss 2020 ihr Universitätsstudium an der Matej Bel Universität in Banská Bystrica, Fakultät für WirtschaftswissenschAndrea schloss 2020 ihr Universitätsstudium an der Matej Bel Universität in Banská Bystrica, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ab. Ihre Studienrichtungen waren Wirtschaft und Management. Während ihres Studiums nahm Andrea an mehreren Auslandsstudienprogrammen teil und arbeitete für eine Reihe von Handelsunternehmen. Sie hat auch Erfahrung in der Teamführung. Nachdem sie die Aufnahmeprüfung bestanden hatte, wurde Andrea 2020 als Wirtschaftsprüferassistentin bei der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer (SKAU) registriert. Andrea ist seit 2020 in einem regulären Arbeitsverhältnis für unser Unternehmen tätig.aften ab. Ihre Studienrichtungen waren Wirtschaft und Management. Während ihres Studiums nahm Andrea an mehreren Auslandsstudienprogrammen teil und arbeitete für eine Reihe von Handelsunternehmen. Sie hat auch Erfahrung in der Teamführung. Nachdem sie die Aufnahmeprüfung bestanden hatte, wurde Andrea 2020 als Wirtschaftsprüferassistentin bei der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer (SKAU) registriert. 

  Andrea ist seit 2020 in einem regulären Arbeitsverhältnis für unser Unternehmen tätig.

  Ing. Eva Rendková

  Spezialisierte Partnerin

  Eva schloss 2021 ihr Universitätsstudium an der Wirtschaftsuniversität in Košice, Fakultät für Betriebswirtschaftslehre ab. Ihre Studienrichtungen waren Marketing und Unternehmensführung. Bereits während ihres Studiums arbeitete sie als Junior Buchhalterin. Nach dem Abschluss ihres Studiums arbeitete Eva als leitende Buchhalterin bei mehreren Buchhaltungs- und Handelsunternehmen. Sie verfügt über praktische Buchhaltungskenntnisse.

  Eva ist seit 2021 als externe spezialisierte Partnerin für unser Unternehmen tätig.

  Ing. Dagmar Maguthová, MBA

  Stopercentná účtovná s. r. o.

  Dagmar graduierte 1995 an der Universität für Verkehr und Kommunikation in Žilina, Fakultät für Betrieb und Wirtschaft des Verkehrs und der Kommunikation. In den Jahren 1995–1999 arbeitete sie bei der Gesellschaft HZ Prievidza, die dem internationalen Netzwerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften PKF angehört.

   Seit 1997 steht sie in der Liste der Steuerberaterassistenten der Slowakischen Steuerberaterkammer (SKDP). 1999 gründete Dagmar das Unternehmen Stopercentná účtovná, s. r. o., die auf externes Rechnungswesen spezialisiert. 

  Dagmar schloss 2007 das CeMBA-Projekt an der ESCP-EAP Europäische Wirtschaftshochschule in Berlin ab. Außerdem ist sie Stipendiatin der Hertie Stiftung für die CeMBA-Projekte und absolvierte einen spezialisierten EU-Sprachkurs am Haushalt Goethe- Institut in Frankfurt. Dagmar ist seit 2009 Wirtschaftsprüferin des 3. (höchster) Grades. Sie spricht Deutsch und Russisch.

  Ing. Dana Droppová, PhD., CA

  Stopercentná daňová, s. r. o.

  Wirtschaftsprüferin der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer (SKAU) seit 1999, Steuerberaterin der Slowakischen Steuerberaterkammer (SKDP) seit 1997, 2003 erhielt sie das DipIFR-Zertifikat der ACCA (Internationale Buchhaltungsorganisation). Dana wurde 2015 Mitglied des Präsidiums der Slowakischen Steuerberaterkammer. 2018 wurde sie erneut in das SKDP-Präsidium gewählt und bekleidet dieses Amt bis heute. 

  Dana graduierte 1989 an der Wirtschaftsuniversität, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Management der Fertigungsindustrie. In den Jahren 1994–1997 arbeitete sie bei der Gesellschaft HZ Prievidza, die dem internationalen Netzwerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften PKF angehört. In den Jahren 2005–2009 war sie Expertin der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer im Bereich Rechnungswesen des öffentlichen Sektors. 1999 gründete Dana das Unternehmen Stopercentná účtovná, s. r. o., die heute zu den führenden Unternehmen im Bereich der externen Buchhaltung und Wirtschaftsberatung in der Nordslowakei gehört. 2000 gründete sie das Unternehmen Stopercentná daňová, k. s., die unmittelbar nach ihrer Gründung die Zulassung zur Erbringung von Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsleistungen erhielt. Im August 2012 verteidigte Dana erfolgreich ihr Dissertationsarbeit an der Fakultät für Wirtschaftsinformatik der Wirtschaftsuniversität Bratislava und erhielt den Titel von Philosophiae Doctor. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Prüfung von Handelsunternehmen und der Vertretung von Mandanten bei Betriebsprüfungen. Dana ist seit 2000 in einem regulären Arbeitsverhältnis für unser Unternehmen tätig.

  Ing. Eva Gonšenicová, CA

  Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterassistentin

  Wirtschaftsprüferin der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer seit 2014, Steuerberaterassistentin der Slowakischen Steuerberaterkammer (SKDP) seit 2007, 2017–2020 war Eva die Qualitätsprüferin der SKAU. Sie ist seit 2020 Mitglied des Aufsichtsrats der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer. 

  Eva schloss 1995 ihr Universitätsstudium an der Wirtschaftsuniversität, Fakultät für Wirtschaftsinformatik ab. Ihre Studienrichtungen waren Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsprüfung. Während ihres Studiums arbeitete sie bei KPMG Slowakei. Sie absolvierte auch ein Praktikum bei der Gesellschaft HZ Prievidza, die dem internationalen Netzwerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften PKF und Všeobecná úverová banka (VÚB, Allgemeine Kreditbank) angehört. 

  Eva arbeitet für das Unternehmen Stopercentná daňová, k. s. in einem regulären Arbeitsverhältnis seit 2007. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Prüfungen des Öffentlichen Sektors.

  PhDr. Marcela Jašková

  Exekutivdirektorin

  Marcela schloss 2011 ihr MA-Studium an der Katholischen Universität in Ružomberok ab, wo sie Management studierte. Sie erweiterte ihre Ausbildung mit einer Doktorprüfung und 2013 erhielt sie den Titel eines Doktors der Philosophie. Als Wirtschaftlerin, Finanzmanagerin und Finanzanalystin arbeitete sie in verschiedenen Handelsunternehmen, wo sie 25 Jahre Erfahrung sammelte. Zuletzt arbeitete Marcela in der öffentlichen Verwaltung, wo sie praktische Erfahrungen in der Führung der Wirtschaft der Stadt, Stadthaushalt, Beitragsorganisationen und der Erstellung von Haushalten sammelte. Sie ist als Hauptkontrolleurin der Gemeinde tätig. Darüber hinaus interessiert sie sich für Bildung und unterrichtet seit acht Jahren Buchhaltungskurse. Marcela schloss 2015 ihr pädagogisches Minimum an der Universität Žilina ab. Sie besitzt das Zertifikat Bilanzbuchhalterin des 2. Grades, ausgestellt von der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer in Bratislava.

  Marcela ist seit 2021 in unserem Unternehmen Stopercentná účtovná s.r.o. tätig.

  Ing. Zuzana Oceľová

  Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferassistentin

  Wirtschaftsprüferassistentin in unserem Unternehmen seit 2018 und Steuerberaterin seit 2020.

  Zuzana schloss 2010 ihr Studium an der Wirtschaftsuniversität, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, ab. Ihr Studienrichtung war Wirtschaftspolitik. Noch während ihres Studiums arbeitete sie in mehreren Handelsunternehmen und sammelte praktische Erfahrungen in der Buchhaltung und Steuern. Zuzana hat 2018 den Aufnahmetest bei der Slowakische Wirtschaftsprüferkammer (SKAU) bestanden und ist seither dort als Wirtschaftsprüferassistent registriert. 2020 legte sie erfolgreich die Steuerberaterprüfung ab und ist Mitglied der Slowakischen Steuerberaterkammer (SKDP). Zuzana ist seit 2018 in einem regulären Arbeitsverhältnis für unser Unternehmen tätig.

  Ing. Eva Gonšenicová, CA

  Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterassistentin

  Wirtschaftsprüferin der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer seit 2014, Steuerberaterassistentin der Slowakischen Steuerberaterkammer (SKDP) seit 2007, 2017–2020 war Eva die Qualitätsprüferin der SKAU. Sie ist seit 2020 Mitglied des Aufsichtsrats der Slowakischen Wirtschaftsprüferkammer. 

  Eva schloss 1995 ihr Universitätsstudium an der Wirtschaftsuniversität, Fakultät für Wirtschaftsinformatik ab. Ihre Studienrichtungen waren Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsprüfung. Während ihres Studiums arbeitete sie bei KPMG Slowakei. Sie absolvierte auch ein Praktikum bei der Gesellschaft HZ Prievidza, die dem internationalen Netzwerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften PKF und Všeobecná úverová banka (VÚB, Allgemeine Kreditbank) angehört. 

  Eva arbeitet für das Unternehmen Stopercentná daňová, k. s. in einem regulären Arbeitsverhältnis seit 2007. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Prüfungen des Öffentlichen Sektors.